måndag 20 juni 2011

Långsamt maler politikens kvarnar - lag om samhällsviktiga elanvändare

I den hög av lagar som träder i kraft i samband med halvårsskiftet finns en ändring av ellagen (1997:857). Proposition 2010/11:56 - "Prioritering av samhällsviktiga elanvändare" är ett av få beslut som faktiskt är proaktivt när det gäller Peak Oils effekter.

Beslutet i sig är dock ett bevis för hur svårt det är att ställa om samhället till att bli mer robust inför framtidens svårigheter. För att idag ha en förändrad ellag har det tagit mer än sju år av politikens kvarnar malande.

  • 2004 redovisade Energimyndigheten ett uppdrag från dåvarande Socialdemokratiska regeringen att belysa frågan om att kunna styra knappa eltillgångar till prioriterade elanvändare utifrån ett tekniskt och juridiskt perspektiv.
  • I november 2007 presenterade Energimyndigheten i en rapport (Prioritering av elanvändning vid elbrist) ett ytterligare uppdrag från regeringen att i samverkan med Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) och andra berörda myndigheter fortsätta arbetet med att skapa möjligheter för att i fredstid kunna styra knappa eltillgångar till prioriterade elanvändare.
  • Rapporten remissbehandlades.
  • I 2008 och 2009 års regleringsbrev gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att förbereda och genomföra regionala försök och andra förberedande åtgärder i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk Energi, Svenska kraftnät, Krisberedskapsmyndigheten (numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och andra berörda myndigheter och aktörer, så att en första landsomfattande planeringsomgång för prioritering av elanvändare vid elbrist skulle kunna genomföras under 2011.
  • Uppdraget redovisades i november 2009 i rapporten Styrel: Prioritering av elanvändare vid elbrist – Slutrapport från Energimyndighetens Styrel-projekt åren 2008–2009. I rapporten föreslogs en planeringsprocess i nio olika punkter.
  • Även den rapporten har remissbehandlats. Energimyndigheten, Svenska kraftnät, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten har under hand beretts möjlighet att lämna synpunkter på det lagförslag som lämnats till Lagrådet. Myndigheternas svar har bifogats ärendet.
  • Lagrådet har avstyrkt det förslag om att ändra 8 kap. 2 § andra stycket ellagen (1997:857) som innebär att man tar bort dels en bestämmelse som slår fast en s.k. rättviseprincip, dels en bestämmelse om vikten av att beakta koncessionshavares åtaganden när det gäller leveranssäkerhet. Lagrådet har dessutom haft synpunkter på ärendets beredning.
  • Regeringen ansåg efter visst förtydligande att lagrådet inte var avgörande. Beslut fattades den 27 april 2011.
Så här lång tid kan det alltså ta från ett förlag till ett beslut om en ny lag, som i det här fallet handlar om att kunna prioritera samhällsviktig verksamhet istället för att ha en förment rättvis rullande blackout i händelse av elbrist i fredstid. Man kan ju undra hur länge motsvarande beslut om prioritering av samhällsviktig verksamhet vad det gäller konsumtion av drivmedel kommer att ta?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...