torsdag 9 juli 2009

Kommunens svar på Peak Oil

I juni i år fick jag svaret på den motion jag lade i Åtvidabergs kommunfullmäktige förra augusti. Jag hade inte förväntat mig någon reaktion över huvud taget, jag såg det mest som ett alibi, jag som politiker hade i alla fall försökt att göra något. Svaret visade sig överträffa mina förväntningar. Det som går att läsa på internet är dessvärre tämligen sparsmakat, där står bara:

Kommunfullmäktiges handläggning
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 27 augusti 2008 beslutat
remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Planerings- och ekonomiutskottets handläggning
Planerings- och ekonomiutskottet har vid sammanträde i september
2008 beslutat överlämna motionen till kommunledningsförvaltningen för
handläggning.

Vid planerings- och ekonomiutskottets sammanträde i maj 2009 föreligger
av t f kommunchefen utarbetat förslag till motionssvar.
Planerings- och ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar avge svar på motionen angående följderna
av minskande oljetillgång i enlighet med föreliggande förslag till motionssvar.

Motionen får därmed anses besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar avge svar på motionen angående följderna
av minskande oljetillgång i enlighet med föreliggande förslag till motionssvar.

Motionen får därmed anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Den som letar efter förslaget till motionssvar på nätet kommer inte att finna något, men jag som motionär fick handlingen hemsänd. Den går att hämta ut från Åtvidabergs kommun som en offentlig handling, den har diareinummer KS2008-144-370.

Där står:
Beredning
Avseende motionärens yrkande om att undersöka hur ett stigande världsmarknadspris på råolja kommer påverka Åtvidabergs ekonomi och dess invånare, kommer kommunen med stort intresse bevaka och följa utvecklingen på både det nationella och internationella planet. Kommunen har dock inte resurser för utreda en fråga med så stor komplexitet på egen hand.

Under 2009-2010 kommer Åtvidabergs kommun arbeta fram en ny Energiplan. I denna Energiplan kommer samtliga punkter motionären belyser i sin andra att-sats att tas i beaktande. I samband med framarbetandet av den nya energiplanen skall även den Klimatstrategiplan som beslutades i kommunfullmäktige 2004 utvärderas och revideras.

Kommunen kommer dessutom initiera en kontakt med Svensk biogas för att visa kommunens intresse av och uppmuntra till att Svensk biogas etablerar en tankstation i Åtvidabergs kommun

Kan man härmed säga att Åtvidabergs kommun är sveriges första kommun som anammat Peak Oil?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...